GOW30 en verkeerslichten

Voor de transitie naar 30 km per uur als toekomstige standaard binnen de bebouwde kom is een nieuwe wegcategorie tot stand gekomen: Gebiedsontsluitingsweg 30 (GOW30). In het voorjaar van 2023 zijn hiervoor de eerste richtlijnen gepresenteerd door het CROW. Dit alles om te komen tot veiligere en herkenbare wegen.

Ervaring bij opdrachtgevers leert ons dat voor gemeenten het implementeren van deze nieuwe wegcategorie diverse uitdagingen met zich meebrengt om te komen tot geschikte weg- en kruispuntontwerpen. Vaak ontstaat in de eerste fase al discussie bij het opstellen van het wegcategoriseringsplan over welke categorie voor welke weg geschikt is. Daarnaast spreken diverse belangen elkaar in een wegontwerp proces tegen, waarbij het risico bestaat dat de gewenste snelheid van 30 km per uur uit het oog wordt verloren.

Het in detail ontwerpen en (her)inrichten van de verkeersruimte vergt binnen een project altijd maatwerk. In de praktijk ligt de focus logischerwijs op het aanpassen van wegvakken en in mindere mate op kruispunten. Toch spelen de kruispunten, zeker als ze uitgerust zijn met VRI’s, een belangrijkere rol bij de verkeersveiligheid dan de wegvakken. Daarom is van belang hier in het gehele proces rekening mee te houden. Daarbij vergt de snelheidsreductie naar 30 km per uur sowieso aanpassingen in VRI’s.

CONTACT

Heeft u behoefte aan verkeerskundige expertise, van wegontwerp tot VRI-inrichting, neem dan contact op met Sander Boerma of Thomas Walta.